صدای بهار

مسنجر ایرانی

مسنجر ایرانی گامی است در راستای برقراری ارتباط, مطابق فرهنگ ایرانی میان جوانان و نوجوانان ایرانی. این نرم افزار با حذف برخی ناهنجاریهای موجود در مسنجرهای خارجی و دارا بودن فنآوری بومی افقی تازه پیش روی کاربران ایرانی میگشاید. این نرم افزار بر مبنای فنآوری انتقال زنده ی گفتار و نوشتار طراحی شده است.

درباره نرم افزار

با توجه به استفاده ی روز افزون جوانان و نوجوانان ایرانی از روشهای نوین ارتباط اینترنتی، مسنجر ایرانی گامی است در راستای برقراری ارتباط سازنده میان جوانان و نوجوانان ایرانی. این نرم افزار با حذف برخی ناهنجاریهای موجود در نرم افزارهای خارجی و دارا بودن فنآوری بومی افقی تازه پیش روی کاربران ایرانی می گشاید. این نرم افزار بر مبنای فنآوری انتقال زنده ی گفتار و نوشتار از طریق اینترنت طراحی شده است.

info@BaharSound.com